Iniciatíva Alnatura Bio 7

Iniciatívou Alnatura Bio 7 poukazujeme na to, čo presadzujeme: potraviny, ktoré si osvojujú hodnoty a spôsob výroby v biopoľnohospodárstve spočívajúce v celostnej filozofii. Iniciatívou Alnatura Bio 7 chceme ďalej informovať o našich hodnotách a zámeroch, ktoré chceme realizovať v budúcnosti. Rámec našich iniciatív tvorí nasledujúcich sedem bodov:

Zmysluplné hospodárenie

Naša činnosť má mať zmysel. To je naše predsavzatie a požiadavka, ktorú chceme stále viac napĺňať. Myslíme si, že hospodárstvo má slúžiť ľuďom, nie naopak. Zem vnímame ako jeden organizmus, nie len ako zásobáreň surovín. Chceme sa k nej správať s rešpektom; práve tak ako k ľuďom, ktorým prinášame naše produkty a služby.

„Bez vedomia niet svedomia“ – to presne vystihuje, prečo v spoločnosti Alnatura kladieme taký dôraz na utváranie povedomia pre zmysluplné hospodárenie, akým je napríklad biopoľnohospodárstvo. Preto sme iniciovali, aby v zákazníckom časopise Alnatura, v časopise pre zamestnancov, na webovej stránke Alnatura a iných informačných kanáloch bolo uverejnených veľa užitočných informácií o trvalo udržateľnom a zmysluplnom konaní.

V roku 2004 založili zamestnanci spoločnosti Alnatura všeobecne prospešný spolok Alnatura hilft e. V., ktorý podporuje aktivity týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva, zdravia a detí. Finančne ho podporujú obchodní partneri, zákazníci a kolegovia: Každoročne sa tak v sídle spoločnosti Alnatura hilft e. V. koná dražba všetkých vianočných darčekov od obchodných partnerov v prospech tohto spolku. K tomu sa pridávajú zisky z predaja vzoriek produktov či vyradených počítačov. Členovia spolku raz ročne rozhodujú, ktoré projekty sa budú podporovať.

Rozmanité biopoľnohospodárstvo

Biologické poľnohospodárstvo sa považuje za jednu z foriem poľnohospodárstva, ktorá najmenej zaťažuje životné prostredie. Vzniklo ako odpoveď na ekologické krízy 20. storočia. Cieľom biologického poľnohospodárstva je hospodárenie v materiálových cykloch.

Stredobodom záujmu má byť udržanie úrodnosti pôdy a starostlivosť o ňu. Na dosiahnutie tohto cieľa je nutné zriecť sa používania organicko-chemicko-syntetických hnojív a postrekov. Preto sa prijímajú iné, nákladnejšie opatrenia s cieľom vypestovať zdravé potraviny. Namiesto chemických postrekov sa napríklad využívajú prirodzení nepriatelia škodcov a rotácia plodín. Dusíkaté hnojivá sú v ekologickom poľnohospodárstve zakázané. Namiesto nich sa pestujú strukoviny, ktoré viažu dusík, a využíva sa kompost. Humusovité, organicky hnojené pôdy viažu viac oxidu uhličitého (CO2), ktorý je škodlivý pre podnebie. Svedomitou starostlivosťou o pôdu a pestovateľskou rozmanitosťou zabránia biopestovatelia tomu, aby sa nadmieru rozmnožovali neželané rastliny („buriny“), hmyz a mikroorganizmy („škodcovia“). Biologické poľnohospodárstvo chce podporovať rozmanitosť rastlinstva aj živočíšstva – hmyzu, vtáctva, života v pôde. Legislatíva EÚ nepripúšťa pri pestovaní biopotravín použitie genetických technológií.

Biopoľnohospodárstvo je kultúra života. Konzumujeme to, čo vytvára. Je našou zodpovednosťou, ako sa k prírode správame. Je základom pre silu, ktorou vytvárame náš život.

Spoločnosť Alnatura sa venuje biopoľnohospodárstvu od začiatku. Ešte skôr než Európska únia vydala nariadenie týkajúce sa biologického poľnohospodárstva, zaoberala sa spoločnosť Alnatura touto formou poľnohospodárstva. Ako zakladajúci člen Zväzu ekologického poľnohospodárstva (BÖLW) a člen zväzu IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) spoločnosť Alnatura podporuje ďalší rozvoj biopoľnohospodárstva.

Aby spoločnosť Alnatura dosiahla ešte vyššie štandardy ako tie, ktoré sú predpísané EÚ, mnohé produkty vyrába v kvalite určenej asociáciou výrobcov (ako napríklad Bioland, Naturland, Demeter). Pre spoločnosť Alnatura je samozrejmosťou ponúkať výlučne bioprodukty.

Aby sa biologické poľnohospodárstvo v budúcnosti rozrastalo, podporujeme, aby sa na trh každý rok a za výhodné ceny dostávali stále nové bioprodukty. Tak môže každý vychutnávať produkty biologického poľnohospodárstva a tým prispieť k ich šíreniu.

Celostné spracovanie

Bio pre nás nekončí pri poľnohospodárstve. Najmä čo sa týka spracovania sme naše normy stanovili celkom vysoko. Vytvorili sme príručku našich výrobkov, ktorá stanovuje hlavnú myšlienku a priority rozhodovania týkajúce sa napríklad pôvodu výrobkov či výberu prísad. Pri výrobe sme zámerne nepoužili niektoré prísady, hoci ich biolegislatíva EÚ povoľuje. Ako príklad uvedieme sójový krém Cuisine, ktorý sme vyvíjali viac ako 10 rokov, než sme ho mohli uviesť na trh bez karagénu. Aj v budúcnosti vynaložíme všetko úsilie na to, aby sme v tejto oblasti mohli prinášať nové impulzy.

Transparentná kvalita

Veľa ľudí chce vedieť, čo obsahujú naše výrobky. Lebo koniec koncov sme to, čo jeme. Práve preto uvádzame úplne všetky prísady. Našou zásadou okrem toho je: „Pre každého by mal byť zoznam prísad našich výrobkov Alnatura zrozumiteľný.“

Kdekoľvek sa to v označení dá, uvádzame, odkiaľ pochádzajú spracované suroviny. Spolupracujeme s výrobcami združenými v asociácii biopoľnohospodárov, ako je napríklad Demeter, Bioland alebo Naturland; tak totiž môžeme garantovať pôvod našich potravín. A ak sa niekedy stane, že v niečom pochybíme, napravíme to a preberáme za to zodpovednosť.

Skupina nezávislých odborníkov konzultuje so spoločnosťou Alnatura otázky týkajúce sa kvality výrobkov značky Alnatura. Táto pracovná skupina odborníkov na kvalitu existuje od polovice 80. rokov minulého storočia, kedy boli po prvýkrát vyvinuté výrobky značky Alnatura. Ak títo špecialisti nepovažujú receptúru, postup spracovania, pôvod prísad alebo čo i len jedinú obsahovú látku plánovaného výrobku značky Alnatura za uspokojujúcu a obhájiteľnú, odmietnu návrh na výrobu takéhoto produktu. V takom prípade spoločnosť Alnatura naďalej pracuje na vývoji alebo v opačnom prípade takýto produkt vôbec nepustí do výroby. To znamená, že často mávame dlhé vývojové obdobia. Napríklad gumené cukríky Alnatura existujú odvtedy, ako sme našli spôsob ich výroby bez prírodných aróm, ktoré v podstate povoľuje biolegislatíva EÚ.

Trvalo udržateľné konanie

Ako hovorí príslovie, Zem sme si iba požičali od svojich detí. Odovzdajme ju teda budúcim generáciám v dobrom stave. My ľudia využívame Zem, aby sme mohli žiť. Nesmieme ju ale „vyčerpať“ či dokonca úplne znivočiť. Biopoľnohospodárstvo sa k Zemi správa mimoriadne trvalo udržateľne. Do všetkých oblastí nášho podnikania sa snažíme vniesť trvalú udržateľnosť. Ako trvalo udržateľnú alternatívu v zásobovaní elektrickou energiou využívame energiu z obnoviteľných zdrojov tak, že prúd odoberáme z elektrární Schönau. Pokiaľ ide o materiály použité na našich stavbách a zariadeniach, je drevo ako obnoviteľný zdroj surovinou číslo jeden. Čo sa týka baliaceho materiálu, snažíme sa mu vyhnúť, zaobchádzame s ním šetrne a dbáme na možnosti recyklácie. Pritom si uvedomujeme, že v tejto oblasti je ešte veľa čo zlepšovať.

Partnerská spolupráca

Dlhodobo spolupracujeme s našimi partnermi – biopoľnohospodármi, biospracovateľmi, biozdruženiami a obchodom ako takým, s mnohými od úplných začiatkov. Naše krédo znie: spolupráca miesto konfrontácie. Praktizujeme deľbu práce v duchu zmysluplnosti nášho obchodovania.

V roku 2012 sme medzi našimi výrobnými partnermi začali robiť prieskum týkajúci sa všetkých oblastí trvalej udržateľnosti. Pýtali sme sa napríklad na spotrebu energie a vody, na pracovné podmienky zamestnancov, na balenia a získavanie surovín. Na tomto prieskume sa zúčastnilo 86 percent z nich. Mnohí výrobcovia nám odpovedali, že tento prieskum ich motivoval zdokonaliť svoje aktivity v oblasti trvalej udržateľnosti. Nám to zase prinieslo poznanie, že už mnohí partneri presadzujú konkrétne opatrenia, ako napríklad využívanie ekologického prúdu.

Vieme: skutočnými výrobcami našej potravy sú pôda, rastliny a živočíchy. Biopoľnohospodár im vytvorí také podmienky, aby pôda, rastliny aj živočíchy boli zdravé a výnosné. Naši výrobní partneri zdokonaľujú výrobky na dobré potraviny. Experti na kvalitu spoločnosti Alnatura dbajú na to, aby sme ponúkali užitočné výrobky. Naši pracovníci v obchode sú dobre vyškolení, aby mohli našim najdôležitejším partnerom – našim zákazníkom – poskytovať kompetentné informácie. Konáme z poverenia našich zákazníkov, ktorých chceme nadchnúť a ktorých uznanie je predpokladom nášho hospodárenia. Preto s našimi zákazníkmi pestujeme intenzívny dialóg, napríklad osobne počas zákazníckych večierkov na našich pobočkách, prostredníctvom sociálnych médií alebo formou písomného styku. Rešpekt a slušný dialóg sú základom nášho obchodovania.

Aktívna spoluúčasť

Zákazníci spoločnosti Alnatura sa chcú pridať. Tomuto želaniu – vyjadriť sa a aktívne sa zapojiť – sa rôznym spôsobom snažíme vyhovieť. Rozsiahlou ponukou rozmanitých iniciatív pre ľudí, zvieratá a prírodu dávame našim zákazníkom možnosť prejaviť svoju kreativitu a vyjadriť želania či nájsť ľudí s rovnakými názormi, aby si vzájomne vymieňali skúsenosti. Naše ponuky vyzývajúce na spoluúčasť sú hlavným prvkom komunikácie pod značkou Alnatura.

Niekoľko príkladov:


  • Vielfalterleben (Spoznanie rozmanitosti): spoločné politické angažovanie sa proti genetickým technológiám
  • Bienenschmaus (Včelie hody): zákazníci kupujú a vysievajú osivo pre včely v núdzi
  • Produkty v rámci projektu Alnatura: výrobky s priamym príspevkom na projekty v Peru a Zimbabwe
  • Umenie premeny Alnatura: zákazníci zo starých obalov produktov Alnatura vytvárajú nové predmety

Zákazníci nám svojou účasťou, svojim angažovaním sa a svojim nákupom ukazujú, že oceňujú naše konanie.

Immer aktuell informiert mit dem Alnatura Newsletter

Täglich Neues aus der Alnatura-Welt entdecken

© 2020 Alnatura Produktions- und Handels GmbH, D-64295 Darmstadt